1.      O grupie NOVIKO s.r.o.

NOVIKO s.r.o.  posiada scentralizowaną i zautomatyzowaną sieć dystrybucji oferującą szeroki wybór produktów marki nie tylko NOVIKO. Ponadto NOVIKO oferuje swoim klientom innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym oprogramowanie do zarządzania gabinetami.

 

Nasze dane teleadresowe znajdują się w ostatnim punkcie  niniejszej polityki.

 

2.      Informacje ogólne

Państwa prywatność jest dla nas ważna. Jako część naszego zobowiązania na rzecz etycznej i odpowiedzialnej praktyki, w pełni szanując Państwa prywatność oraz inne prawa i wolności.

Niniejsza Ogólna Polityka Ochrony Danych („Polityka”) opisuje reguły i zasady, na podstawie których przetwarzamy nie tylko Państwa dane osobowe.. Wszyscy pracownicy i osoby, którym przekazujemy Państwa dane osobowe, są zobowiązane przestrzegać takich samych lub bardziej restrykcyjnych zasad niż te, które wyszczególniliśmy poniżej.

NOVIKO jest zobowiązany chronić informacje przekazane nam przez naszych klientów, pracowników, partnerów, dostawców i sprzedawców. Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe w szczególności do pełnienia naszych funkcji biznesowych i dostarczania naszym klientom wysokiej jakości produktów i usług.

Zgodnie z naszymi wartościami i zasadami, traktujemy wszelkie uzyskane przez nas dane osobowe szczególnie zgodnie z zasadami przejrzystości, w tym z prawem do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, zasadą ograniczonego celu, minimalizacji danych, integralności danych, poufności, odpowiedzialności i ochrony prywatności. Więcej informacji na powyższe tematy podajemy poniżej.

Niniejsza Polityka dotyczy wszelkich danych osobowych w dowolnym formacie lub medium, odnoszące się, między innymi, do wszystkich pracowników, klientów, sprzedawców i innych osób mających relacje handlowe z NOVIKO.

 

3.      Rodzaje zbieranych i przetwarzanych danych osobowych

Za dane osobowe uznajemy wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.  W zależności od charakteru Państwa współpracy z NOVIKO zbieramy i przetwarzamy różnego rodzaju dane osobowe uzyskane od pracowników, dostawców, kandydatów na pracowników, klientów, przyszłych klientów i sprzedawców.

 

Rodzaje danych osobowych zbieranych przez nas:

Klienci i dostawcy: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, dane rachunku bankowego, dane podatkowe i finansowe, dane kontaktowe dla kluczowych pracowników, komunikacja internetowa i informacje o loginach, inne identyfikatory sieciowe (adresy IP, pliki cookie), ocena wiarygodności, informacje o naszych relacjach handlowych, informacje o ilości i rodzaju dostarczanych towarów i usług oraz nagrania wideo z kamer bezpieczeństwa.

Pracownicy i kandydaci na pracowników: imię, nazwisko, data urodzenia, adres, numer telefonu, dane rachunku bankowego, dane podatkowe i finansowe, dane kontaktowe dla kluczowych pracowników, komunikacja internetowa i informacje o loginach, inne identyfikatory sieciowe (adresy IP, pliki cookie), liczba dzieci, wykształcenie, informacje o stanie zdrowia, informacje z akt osobowych, dane o położeniu, dane wymagane przez przepisy prawne, informacje o historii zatrudnienia, świadczeniach, wynagrodzeniach i wynikach w pracy, materiały wideo uzyskane z kamer bezpieczeństwa.

Klienci naszych klientów: przetwarzamy dane osobowe klientów naszych klientów, które mogą obejmować informacje poufne, tylko wtedy, kiedy są one niezbędne do świadczenia usług. W tym przypadku działamy w imieniu naszych klientów, a usługa ta podlega umowie o przetwarzaniu danych.

Osoby odwiedzające nasze biura: imię i nazwisko, dane kontaktowe i materiały wideo z kamer bezpieczeństwa zamontowanych w niektórych naszych biurowcach.

Użytkownicy stron internetowych i mediów społecznościowych: oprócz informacji, które odwiedzający dobrowolnie sami przekazują, automatycznie uzyskujemy nazwę domeny, adres protokołu internetowego (IP), informacje o rodzaju i wersji przeglądarki, systemie operacyjnym i platformie, średnim czasie spędzonym na naszej stronie internetowej, przeglądanych stronach, wyszukiwanych informacjach, czasie dostępu oraz inne istotne dane statystyczne. Nasza strona internetowa wykorzystuje również pliki cookie oraz Google Analytics.

 

 

4.      Nasza Polityka dotycząca dzieci

Nasze usługi nie są skierowane do dzieci. Nie zbieramy świadomie od dzieci żadnych danych osobowych. Jeżeli rodzic lub opiekun poweźmie informację, że jego dziecko przekazało nam dane osobowe bez jego zgody, wówczas prosimy o kontakt. Jeżeli dowiemy się, że dziecko zarejestrowało się, aby uzyskać usługę i przekazało nam dane osobowe, wówczas usuniemy takie informacje z naszych plików.

 

5.      Źródła danych osobowych

NOVIKO przetwarza różne rodzaje danych osobowych dla celów związanych z codzienną działalnością gospodarczą. Przy zbieraniu i wykorzystywaniu danych osobowych kierujemy się zasadą minimalizacji danych, co oznacza, że zbieramy wyłącznie te informacje, które są niezbędne. Informujemy osobowe podmioty danych, że będziemy przetwarzać ich dane osobowe i w razie konieczności zwracamy się o ich zgodę na takie przetwarzanie.

Niektóre z tych danych osobowych zbieramy bezpośrednio od Państwa w następujących sytuacjach:

Ubiegają się Państwo o pracę w naszej firmie.

Negocjujemy i/lub nawiązujemy relację umowną z Państwem.

Dostarczyli nam Państwo jako dostawca dowolną usługę.

Kiedy dostarczyliśmy dowolną usługę, produkt lub wsparcie użytkownika.

Kiedy przeglądają lub korzystają Państwo z naszej strony internetowej, usług e-handlu lub stron mediów społecznościowych.

 

Czasami uzyskujemy również dane od osób trzecich, w tym spółek zależnych i stowarzyszonych Henry Schein, Inc., działających na całym świecie, w następujących sytuacjach:

Możemy przeprowadzać analizy, aby określić dodatkowe produkty lub usługi, które mogą być interesujące dla Państwa.

Możemy przekazywać dane w obrębie grupy w ramach centralizacji systemu zarządzania relacjami z klientami.

Możemy kupować dane od firm zewnętrznych dla celów marketingowych.

 

 

 

6.      Zastosowania i cele danych osobowych

Cele, dla których przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą bardzo się różnić w zależności od łączących nas z Państwem relacji, np. są Państwo naszymi pracownikami, klientami lub użytkownikami strony internetowej. NOVIKO zawsze przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadą ograniczonego celu. Wykorzystanie danych osobowych dla innych celów powinno być zgodne z pierwotnym celem, dla którego zostały pozyskane i nie może się różnić od Państwa oczekiwań dotyczących ochrony danych osobowych; w innym przypadku będziemy prosić o Państwa upoważnienie lub zgodę.

Pracownicy i kandydaci na pracowników: jeżeli ubiegają się Państwo o pracę, wówczas wykorzystujemy Państwa dane osobowe, aby rozpatrzyć Państwa kandydaturę i zarządzać Państwa podaniem o pracę i/lub kontem. Jeżeli pracują Państwo dla NOVIKO, wówczas wykorzystujemy Państwa dane osobowe do nawiązania naszego stosunku umownego, przeprowadzenia ocen wyników oraz przestrzegania obowiązków prawnych, w tym przepisów podatkowych i prawa pracy.

Klienci: wykorzystujemy informacje naszych klientów, aby utrzymać nasze relacje handlowe, zapewnić prawidłowy przebieg codziennej działalności gospodarczej, przestrzegać przepisów podatkowych i innych, zarządzać sprzedażą i działaniami marketingowymi., wysyłać informacje  handlowe i reklamy, udzielać rabatów i innych korzyści oraz windykować długi.

Klienci naszych klientów: jeżeli jest to wymagane, zapewniamy wsparcie naszym klientom korzystającym z produktów i usług z zakresu ochrony zdrowia. W ramach modelu drop shipping przetwarzamy nasze osobowe klientów, którym nasza firma dostarcza towary zgodnie z instrukcją naszych klientów.

Potencjalni klienci: informacje od potencjalnych klientów są wykorzystywane do udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje, produkty lub usługi lub do celów marketingowych.

Dostawcy: jeżeli łączą Państwa z NOVIKO relacje handlowe lub zawodowe, wówczas wykorzystujemy Państwa informacje do nawiązania i utrzymywania z Państwem naszych relacji handlowych oraz do przestrzegania przepisów podatkowych i innych.

Osoby odwiedzające nasze biura: dla celów bezpieczeństwa nasze budynki i pomieszczenia zazwyczaj wyposażone są w fizyczne i techniczne urządzenia kontroli dostępu, a niektóre mają systemy nadzoru wideo.

Użytkownicy stron internetowych i mediów społecznościowych: zbieramy dane osobowe gości i użytkowników naszej strony internetowej i stron mediów społecznościowych. Wykorzystujemy te informacje do zarządzania rejestracją Państwa konta, przechowywania Państwa preferencji i ustawień, dostarczenia reklam dostosowanych do zainteresowań, przeprowadzania statystyk oraz analizowania, w jaki sposób korzystają Państwo z naszej strony internetowej i usług on-line.

Możemy również wykorzystywać dane osobowe naszych pracowników, klientów i dostawców dla innych celów wynikających z naszych uzasadnionych interesów, takich jak analiza dostarczanych towarów i usług, oraz opracowywanie produktów i tworzenie statystyk, ale tylko w przypadku wykazanego uzasadnionego interesu, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

 

7.      Podstawa prawna zbierania i wykorzystywania danych

NOVIKO przetwarza dane osobowe tylko wtedy, kiedy istnieje słuszna i legalna podstawa do ich przetwarzania, na przykład, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, spełnienia naszych uzasadnionych interesów, przestrzegania obowiązków prawnych lub gdy mamy Państwa wyraźną zgodę.

 

Informacje, które zbieramy podczas zawierania  umowy lub nawiązywania z Państwem relacji handlowych, muszą być przetwarzane w celu nawiązania naszego stosunku umownego oraz do przestrzegania obowiązków prawnych, na przykład ustaw podatkowych, przepisów dotyczących zwalczania nadużyć finansowych itp. Bez tych wymaganych informacji obowiązkowych nie bylibyśmy w stanie z Państwem współpracować.

 

Działania marketingowe, to jest reklamy lub wysyłanie informacji handlowych,  muszą być oparte na Państwa zgodzie lub istniejącym stosunku handlowym z nami.

 

Gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe do naszych uzasadnionych interesów, zawsze przeprowadzamy test równowagi, aby zagwarantować, że prawa podmiotu danych są respektowane.

 

Na koniec, kiedy mamy dostęp do danych osobowych naszych klientów i takie dane są przekazywane do innego administratora, zawsze jest zawierana pisemna umowa regulująca wzajemną współpracę, w tym zawierająca określone wytyczne dotyczące przetwarzania danych i zabezpieczeń.

 

8.      Okresy przechowywania

Stosujemy zasadę ograniczonego przechowywania, tak aby dane osobowe znajdujące się w naszych rejestrach były przechowywane przez czas niezbędny do wykonania celu, dla którego dane zostały zebrane. Nie przechowujemy ani nie wykorzystujemy danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. Konieczny okres przechowywania danych zależy od określonych okoliczności , takich jak przepisy wymagające przechowywania informacji przez określony czas i okresy przedawnień roszczeń prawnych.

Okres przechowania zależy od kontekstu, w którym przetwarzamy dane, np. dane o wykorzystaniu naszej strony internetowej, dane od przyszłych pracowników lub dane o pracownikach, którzy odeszli z firmy. Okresy przechowywania są określane w oparciu o uzasadnione interesy handlowe NOVIKO oraz zgodnie z prawem miejscowym.

 

 

 

9.      Przekazywanie danych osobom trzecim i działania związane z przetwarzaniem danych

Czasami NOVIKO współpracuje z innymi wykonawcami, usługodawcami i dostawcami, którzy pomagają nam w osiągnięciu naszych celów handlowych.

Jeżeli nasze obowiązki obejmują ujawnienie danych osobowych, wówczas NOVIKO zobowiązuje usługodawcę do przetwarzania takich danych zgodnie z niniejszą Polityką.

Przed ujawnieniem jakichkolwiek danych jest zawierana umowa o ochronie danych osobowych  Jeśli wymagają tego przepisy prawne, oczywiście zwrócimy się o Państwa wyraźną zgodę.

W określonych sytuacjach możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych, gdy jest to wymagane przez prawo i gdy jest to niezbędne do ochrony naszych praw lub w sytuacji nadzwyczajnej, w której zagrożone jest zdrowie lub bezpieczeństwo osoby.

 

10.  Bezpieczeństwo

NOVIKO zobowiązuje się przestrzegać wszystkich zasad ochrony danych, w szczególności bezpieczeństwa, poufności i integralności.

Podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby zabezpieczyć wszelkie informacje uzyskane od podmiotów danych osobowych przed nieupoważnionym dostępem i korzystaniem. Przeprowadzamy regularne kontrole naszych środków bezpieczeństwa. Jesteśmy zobowiązani przetwarzać Państwa dane w bezpieczny sposób i zastosowaliśmy określone środki techniczne i organizacyjne, aby nie dopuścić do przypadkowego lub celowego naruszenia posiadanych przez nas danych osobowych.

 

  1. Dalsze informacje

 

Przeprowadzamy również oceny ryzyka informacji w celu zagwarantowania, że nasi pracownicy rozumieją, jak ważna jest ochrona danych osobowych, a także odpowiedzialnie zarządzamy prawami dostępu w firmie. W naszym podejściu do bezpieczeństwa danych uwzględniamy zarówno bezpieczeństwo fizyczne, jak i informatyczne. Podejmujemy stosowne działania, aby informować osoby fizyczne i organy regulacyjne zgodnie z prawem, jeżeli zasadnie uważamy, że dane osobowe lub informacje zostały skradzione, ujawnione, zmienione lub naruszone przez nieuprawnioną osobę. Tworzymy i utrzymujemy protokół zawiadamiania i zgłaszania naruszeń.

 

 

 

  1. Państwa prawa i wybory związane z ochroną danych

 

Przejrzystość i prawo do informacji: informujemy naszych pracowników, klientów, dostawców, sprzedawców i inne osoby o tym, jak wykorzystujemy dane osobowe podczas zbierania danych osobowych. Ponadto dla większej przejrzystości publikujemy informacje o polityce prywatności.

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usuwania danych: zapewniamy podmiotom danych dostęp do ich danych osobowych tam, gdzie jest to wymagane przez obowiązujące prawo lub na Państwa życzenie. Ponadto poprawimy ich dane osobowe, gdy będą one nieprawidłowe, niedokładne lub niekompletne.

Zapewnimy dostęp do Państwa danych osobowych, Oznacza to, że w dowolnym momencie mogą Państwo zwrócić się do nas o potwierdzenie, czy dane osobowe dotyczące Państwa są przetwarzane przez naszą firmę, a jeśli tak, w jakim celu, w jakim zakresie, komu są przekazywane lub ujawniane, jak długo będziemy je przetwarzać, czy i w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swojego prawa ich poprawy, usunięcia lub ograniczenia zakresu, w jakim są przetwarzane, oraz w jaki sposób i gdzie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Będziemy Państwa informować, gdzie pozyskaliśmy Państwa dane osobowe i czy ma miejsce automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Zapewnimy Państwu prawo do kasowania swoich danych osobowych, co oznacza, że jesteśmy zobowiązani do skasowania Państwa danych osobowych, jeśli: (a) nie będą już konieczne w odniesieniu do celu, dla którego zostały zgromadzone lub w inny sposób przetworzone, (b) były przetwarzane niezgodnie z prawem, (c) wyrażą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania i nie będą zachodzić nadrzędne uzasadnione przyczyny przetwarzania, lub (d) będziemy do tego zobowiązani z mocy prawa. Wyjątkiem są przypadki, w których Państwa dane osobowe muszą być zachowane, aby spełnić wymagania prawne, z przyczyn dotyczących zdrowia publicznego lub na przykład ustanawiania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Zapewnimy Państwu prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, co oznacza, że do momentu rozstrzygnięcia ewentualnych kwestii spornych dotyczących  przetwarzania Państwa danych osobowych musimy ograniczyć przetwarzanie Państwa danych osobowych. Ograniczymy przetwarzanie danych osobowych, jeśli zakwestionują Państwo dokładność takich danych, jeśli przetwarzanie będzie niezgodne z prawem i sprzeciwią się Państwo skasowaniu danych osobowych, jeśli już nie będziemy potrzebować Państwa danych osobowych, ale będą nam one potrzebne do ustanawiania, dochodzenia roszczeń prawnych lub obrony przed nimi, lub jeśli będą mieli Państwo zasadne zastrzeżenia wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prawo sprzeciwu oznacza, że mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Jeśli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu dla celów marketingu bezpośredniego, Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane dla tych celów.

Prawo do sprzeciwu i cofnięcia zgody w każdej chwili: w dowolnym czasie i bezpłatnie mogą Państwo zrezygnować ze wszystkich materiałów marketingowych. Prawo do sprzeciwu wobec innych działań związanych z przetwarzaniem danych będzie wyważone, aby zapewnić, że nie jest ono sprzeczne z lokalnymi przepisami lub uzasadnionymi interesami NOVIKO.

Prawo do przenoszenia danych:  w zależności od Państwa konkretnej sytuacji, przyznajemy podmiotom danych prawo do uzyskiwania i ponownego wykorzystywania Państwa danych w różnych usługach, w tym prawo do przekazywanie Państwa danych Państwu, innemu administratorowi danych lub zaufanej osobie trzeciej.

 

Prawo do przekazywania żądań lub skarg:

Wszelkie żądania powinny być przekazywane w następujący sposób:

Rezygnacja z komunikatów marketingowych: W każdym momencie mogą Państwo zrezygnować, postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji umieszczonymi w naszych e-mailach handlowych – osobniudaje.vet@henryschein.cz.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z innych praw:  Proszę przesłać żądanie na adres  osobniudaje.vet@henryschein.cz. Odpowiemy jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 72 godzin od otrzymania żądania. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny będziemy zmuszeni przedłużyć ten okres, wówczas skontaktujemy się z Państwem.

Dla wszystkich spraw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych pod powyższymi adresami poczty elektronicznej jest dostępny nasz pełnomocnik do spraw ochrony danych osobowych.

Skorzystanie z Państwa praw pozostaje bez uszczerbku dla Państwa prawa do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. W szczególności mogą to Państwo uczynić, jeśli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane błędnie lub niezgodnie z miejscowymi przepisami. Skargę można złożyć w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, Pplk. Sochora 27, 1270 00 Praga 7.

  1. Międzynarodowy transfer danych osobowych

 

Jeśli komunikują się Państwo przez naszą stronę internetową lub przekazali nam swoje dane osobowe, wówczas Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do Stanów Zjednoczonych, ale zawsze za Państwa uprzednią zgodą. Poinformujemy Państwa, że Państwa dane mogą być przekazane do NOVIKO Inc., tylko w celu wypełnienia naszych obowiązków umownych, w tym rozpatrywania roszczeń i reklamacji związanych z produktami, oraz w celu analizy wyników ekonomicznych przez rewidenta w ramach jego grupy biznesowej. W Stanach Zjednoczonych jednocześnie obowiązuje Program Ochrony Prywatności UE-USA, zapewniający dostateczne gwarancje ochrony Państwa danych osobowych przekazywanych do USA. Zapewniamy odpowiednie gwarancje dla Państwa danych w USA.

 

 

 

  1. Zmiany niniejszej Polityki

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki i związanych z nią praktyk biznesowych w dowolnym momencie.

Umożliwimy Państwu wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do nowych celów lub w każdym przypadku poinformujemy Państwa o podstawie prawnej takiego przetwarzania, jeżeli Państwa wyraźna zgoda nie będzie wymagana. Znacznik czasu umieszczony na Polityce oznacza ostatnią datę jej zmiany.

 

15. Dane kontaktowe

W NOVIKO jesteśmy zobowiązani do stosowania niniejszej Polityki i zasady odpowiedzialności. Dlatego, jeżeli mają Państwo obawy lub pytania odnośnie wykorzystania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem: osobniudaje.vet@henryschein.cz.